Travel like a local

Chè Chuối Nướng Nam Bộ Út Lúa - Lý Chính Thắng

VIETNAMESE DESSERT (NOT VISITED)

The 2nd location. See the main location for more details.