Travel like a local

Bánh tráng trộn chú Viên

VIETNAMESE STREET FOOD (NOT VISITED)

Place for Bánh Tráng Trộn. Recommended by Uyen.