Travel like a local

Imam Banana Leaf Restaurant

SINGAPOREAN RESTAURANT

Tasty banana leaf and biriyani.