Travel like a local

Cháo Vịt Thanh Đa (Gốc Nhà Lá) - Bình Quới

VIETNAMESE STREET FOOD (NOT VISITED)

Braised Duck and Congee (Cháo Vịt).