Travel like a local

Bún bò Nam Bộ

What is Bún bò Nam Bộ?

Delicious noodle dish originally from the south.

Typical price of Bún bò Nam Bộ

30,000 - 60,000d

Where to eat Bún bò Nam Bộ?

The best Bún bò Nam Bộ in Hanoi (Hà Nội):