Travel like a local

Bún bò Huế

What is Bún bò Huế?

Similar to Phở but from the Huế region. Said "Boon bo hway".

Where to eat Bún bò Huế?

The best Bún bò Huế in Huế:

The best Bún bò Huế in Other: