Travel like a local

Tayutayu Kitashinchi

JAPANESE RESTAURANT (NOT VISITED)

I think this is another branch of the Tayutayu pork izakaya I went to.